September 02, 2023

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG AUTOGRILL VFS F&B T1-T6, 2023

Với Autogrill VFS F&B, phát triển bền vững không chỉ là một xu thế tất yếu; nó đã và đang trở thành văn hóa, nền tảng cho mọi hoạt động. Báo cáo Môi trường, Xã hội & Quản trị này được xây dựng dựa trên những nỗ lực của Autogrill VFS F&B trong hỗ trợ cộng đồng, định hướng phát triển kinh doanh bền vững, có trách nhiệm đối với môi trường và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.